Entity Framework 5.0 API được phân bố ở hai chỗ: trong gói NuGet và trong .NET framework. .NET framework 4.0/4.5 bao gồm EF core API trong khi EntityFramework.dll qua gói NuGet bao gồm những chức năng cụ thể EF 5.0

Entity Framework5

Điều này đã thay đổi với EF 6.0, nó bao gồm chỉ trong EntityFramework.dll và không phụ thuộc vào .NET framework.

Entity Framework6

Dành cho những bài hướng dẫn cơ bản chúng ta sẽ sử dụng EF 6.0 phiên bản mới nhất của Entity Framework.

Cài đặt các công cụ sau để làm việc với Entity Framework:

  • .NET Framework 4.5
  • Visual Studio 2012
  • MS SQL Server 2005/2008/2012 Express

Cài đặt EF qua Nuget:

Bạn có thể cài đặt Entity Framework vào project của bạn qua NuGet. Chúng ta sẽ cài đặt EF (EntityFramework.dll) qua NuGet trong ứng dụng console trong VS 2012 ở đây. Bạn có thể cài đặt EF qua NuGet với cùng một cách đối với bất kỳ phiên bản nào của VS.

Click chuột phải vào project trong cửa sổ Solution Explorer và chọn Manage NuGet Packages.

Entity Framework install

Sẽ mở ra hộp thoại Manage NuGet packages. Bây giờ chọn Online ở thanh bên trái và tìm kiếm EntityFramework như bên dưới

Entity Framework install

Sẽ tìm kiếm tất cả các gói liên quan tới Entity Framework. Chọn EntityFramework và bấm Install.

Entity Framework install

Bấm vào nút I Accept trong hộp thoại License Acceptance và sẽ bắt đầu cài đặt.

Entity Framework install

Sau khi cài đặt chắc chắn rằng phiên bản thích hợp của EntityFramework.dll là được đưa vào trong project.

Entity Framework install

Giờ bạn đã sẵn sàng để sử dụng Entity Framework trong project của bạn.

Cài đặt CSDL:

Bài hướng dẫn này sẽ sử dụng SchoolDB mẫu với các bảng khác nhau, stored procedures và views. CSDL SchoolDB được thiết kế như dưới đây:

Tutorial Sample database design

Bạn có thể nhìn thấy trong sơ đồ ở trên CSDL SchoolDB mẫu bao gồm các bảng với các quan hệ sau cho mục đích demo.

  • One-to-One: Student và StudentAddress có quan hệ one-to-one. Student có một hoặc không có StudentAddress.
  • One-to-Many: Standard và Teacher có quan hệ one-to-many. nhiều Teachers có thể kết hợp với một Standard.
  • Many-to-Many: Student và Course có quan hệ many-to-many sử dụng bảng StudentCourse và bảng StudentCourse bao gồm StudentId và CourseId. Do đó một sinh viên có thể tham gia nhiều khóa học và một khóa học cũng có thể có nhiều sinh viên.

Download Sample Project cho tất cả các bài hướng dẫn.

Nguồn: http://www.entityframeworktutorial.net/

Advertisements