Windows Deployment Services (WDS) được sử dụng để capture image và cài đặt Hệ điều hành (Operating System) từ xa tới các máy tính khác qua mạng. Trong những bài trước chúng ta đã học các bước để cài đặt WDS Server 2012 và cài đặt OS sử dụng WDS Server 2012. Trong bài này chúng ta sẽ capture image của OS mà chúng ta phải cài đặt tới các máy khác. Capture Image được yêu cầu cho một môi trường mà ở đó bạn phải cài đặt Hệ điều hành tương tự và những ứng dụng phổ biến trên nhiều máy tính. Nó tiết kiệm được nhiều công sức của quản trị viên cho một quá trình triển khai lớn.

Trước khi chúng ta bắt đầu với các bước để capture image, cài đặt OS trên Server và sau đó cài đặt tất cả ứng dụng phổ biến cho môi trường của bạn. Ngoài điều đó, đảm bảo rằng DHCP Server là đang làm việc trong môi  trường của bạn. Đổi vị trí boot thành “Boot from Network” và làm theo tất cả những bước đưa ra bên dưới:

I. Các bước để Capture Image sử dụng WDS

1, Mở Windows Deployment Services (WDS) console, mở rộng Server name và chọn “Boot Images”. Click chuột phải trên boot image, chọn Create Capture Image để tạo capture image. Capture Image này sẽ giúp để khởi động máy tính tới OS của máy tính được capture cho việc triển khai xa hơn của OS tới những máy tính khác dù là client hoặc server.

WDS Capturing (1)-min

2, Trên “Create Capture Image Wizard“, nhập tên và mô tả của hình ảnh. Click vào Browse để chỉ ra vị trí có thể lưu phải. Click vào Next sẽ tạo capture image và lưu tới vị trí đã chỉ ra.

WDS Capturing (5)-min

3, Trên “Create Capture Image Wizard”, khi image được tạo thành công check vào “Add image to the Windows Deployment Server now” để thêm captured boot image này vào WDS Server, bạn cũng có thể thêm image này sau từ WDS console. Click vào Finish để upload OS file và đóng cửa sổ.

WDS Capturing (7)-min

4, Chúng ta có thể kiểm lại nếu capture image đã được upload tới WDS Server hay chưa bằng cách chọn “Boot Images”.

WDS Capturing (14)-min

5, Trước khi chúng ta bắt đầu với những bước capture image sử dụng WDS, làm vài thay đổi trên Server. Trong bài thực hành này, chúng ta đã tạo vài thư mục trong ổ C và cài đặt Remote Desktop Services role. Ngoài điều đó, bạn có thể cài đặt thêm vài phần mềm hoặc điều chỉnh hệ thống như mỗi yêu cầu của tổ chức của bạn. 

WDS Capturing (32)-min

6, Mở Run, gõ Sysprep và click vào OK. Nó là một công cụ system preparation và có đường dẫn mặc định là “C:\Windows\System32\sysprep”. Được sử dụng để định nghĩa tên máy tính mới và SID duy nhất cho máy tính mới cài đặt.

WDS Capturing (34)-min

7, Double click vào Sysprep. Sysprep sẽ chuẩn bị máy tính của chúng cho việc capture.

8, Trên System Preparation Tool console, chúng ta có thể nhìn thấy tầm quan trọng của Sysprep. Nó sẽ chuẩn bị máy cho phần cứng độc lập và dọn dẹp. Click chọn Generalize và chọn “Shutdown” từ dropdown menu của Shutdown Options. Click OK, Sysprep sẽ bắt đầu làm việc và sau đó tắt máy tính.

WDS Capturing (37)-min

9, Đổi vị trí khởi động thành “Boot from Network” trước khi mở Server. Mở máy tính của bạn và bấm phím F12 để khởi động máy tính của bạn từ mạng.

WDS Capturing (39)-min

10, Trên “Windows Boot Manager” chọn capture image và bấm Enter.

WDS Capturing (40)-min

11, Trên “Windows Deployment Services Image Capture Wizard”, những chi tiết về WDS và tất cả điều kiện yêu cầu được đề cập. Click vào Next để tiếp tục.

WDS Capturing (42)-min
12, Trên “Windows Deployment Services Image Capture Wizard” console, chọn directory hoặc volume để capture. Đừng bối rối nếu bạn không nhìn thấy ổ C ở đây và chỉ nhìn thấy ổ D cũng như ổ C sẽ được sử dụng cho khởi động và D là ổ gốc có tất cả thông tin. Ở đây chúng ta đã chọn ổ D để capture một OS. Nhập tên và mô tả sau đó click Next để tiếp tục.

WDS Capturing (44)-min

13, Trên cửa sổ vị trí, click vào Browser để nhập vị trí mà file này sẽ được lưu cục bộ. Click chọn “Upload image to a Windows Deployment Services Server” để upload trực tiếp file này vào WDS Server. Nhập tên của WDS Server trong trường Server Name và click Connect.

WDS Capturing (49)-min

14, Một cửa sổ “Windows Security” sẽ được yêu cầu để xác thực người quản trị domain. Nhập thông tin xác thực và click OK.

WDS Capturing (50)-min

15, Chọn nhóm từ dropdown menu và click Next để bắt đầu capture.WDS Capturing (51)-min

16, Sau khi hoàn thành việc capture install image, click Finish để đóng cửa sổ.

WDS Capturing (52)-min

17, Trên WDS Server, mở rộng server name, mở rộng Install rồi group và kiểm lại nếu capture OS được upload vào WDS hay chưa.

WDS Capturing (53)-min

II. Làm thế nào để triển khai capture image sử dụng WDS

Trước khi chúng ta bắt đầu với các bước triển khai capture image, đảm bảo rằng DHCP Server đang làm việc trong môi trường của bạn và client được kích hoạt khởi động từ mạng.

1, Trên máy tính client, bấm F2 để mở BIOS option và đổi boot option thành “Network“.

2,  Khi client nhận được địa chỉ IP từ DHCP, nó sẽ sẵn sàng để khởi động từ mạng. Trong ví dụ này client nhận địa chỉ IP là 192.168.1.112. Bấm F12 cho khởi động từ mạng.

WDS Capturing (56)-min

3, Chọn boot image và không Capture Image để khởi động máy tính từ mạng. Máy client tải file boot.wim từ WDS Server.

4, Nó bắt đầu khởi động client từ boot file trên WDS Server. Địa chỉ IP của WDS Server là 192.168.1.11 và đường dẫn của boot image trên WDS Server là “\Boot\x64\Images\boot.wim”.

WDS Capturing (58)-min

5, Trên Windows Setup console chọn location và keyboard or input setting và click Next.

6, Nhập xác thực domain để client cài đặt OS qua WDS.

7, Trên Select Operating System console, danh sách của tất cả OS được liệt kê mà chúng ta đã thêm vào WDS Server. Chọn “Install_Capture_Image” để cài đặt captured OS trên máy tính client. Click Next để tiếp tục.

WDS Capturing (64)-min

8, Sau khi hoàn thành cài đặt OS, kiểm lại những thư mục chúng ta đã tạo và roles chúng ta đã cài có tồn tại trên máy tính client. Nó xác nhận rằng OS mà chúng ta đã capture được cài đặt thành công trên máy client.

9, Tương tự bạn có thể triển khai capture OS trên tất cả máy tính client. Nó có thể sử dụng để triển khai Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 10,… WDS là một công cụ tuyệt vời được sử dụng bởi System và IT Administrators để capture và triển khai OS image.

Nguồn: http://www.itingredients.com

Advertisements